SEC SDU NEWS

ข่าวสาร/ภาพกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเว็บไซด์เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Webometrics Ranks)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม โครงการพัฒนาเว็บไซด์เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Webometrics Ranks) ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นำโดย อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางสาวเอมอร ศรีเกษม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 11305 อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

0 comments

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกายสำหรับวัยแรกรุ่น

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกายสำหรับวัยแรกรุ่นให้กับบุคคลให้กับบุคคลภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ณ พื้นที่ coworking space ชั้น 5 และดำเนินการทำปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ Roll On ระงับกลิ่นกายสำหรับผู้ชาย ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน เป็นวิทยากรหลัก และบุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และปลอดภัย รวมถึงได้ผลิตภัณฑ์นำกลับไปใช้ ก่อนเสร็จสิ้นการอบรมอาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวสรุปภาพรวมของการอบรม และกล่าวปิดการอบรม พร้อมทั้งขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

0 comments

วุฒิบัตรการเข้ารับการอบรม FT-IR และ UV-Vis วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม “เทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย FT-IR” วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (ระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง) วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม “เทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย UV-Vis Spectrophotometer” วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (ระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง)

0 comments

สำนักงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่งได้รับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการได้รับรางวัลดีเยี่ยม (G-ทอง) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. สำนักงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานโรงเรียนการเรือน สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการได้รับรางวัลดีเยี่ยม (G-ทอง) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ โดยได้มีคณะกรรมการจากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ บริษัทกรีนสไตล์ ตลาดหลักทรัพย์ ให้เกียรติมาตรวจประเมิน ในการนี้ อ.สุประกิจ ทองดี ตัวแทนจากมหาวิทยามหิดล ได้เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

0 comments

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และรางวัล Popular Vote

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดการประกวดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการ MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018 เนื่องในโอกาสครบรอง 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และรางวัล Popular Vote จากการส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้ชื่อ “Kvinnor Body Scrub & Mask” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานมากกว่า 100 ทีม โดยมีการนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศและประกาศผล ไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ทั้งนี้บุคลากรของศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ผศ.ดร.จิราภรณ์ ทองตัน และผศ.ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ ได้ไปเป็นที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

0 comments

จัดการถ่ายทอดความรู้ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานกล มอดูลัสของยัง บอลลิสติกเพนดูลัม เพนดูลัมอย่างง่าย การพาความร้อน และอุณหพลศาสตร์ ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสสิกส์ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

0 comments

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เวทีระดมสมองแนวทางความร่วมมือต่อการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม การบรรยายพิเศษทิศทางการพัฒนาการสู่การก้าวเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงนามครั้งนี้ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท่าน ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ และ ผู้อำนวยการศูนย์การศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ได้เป็นตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยตัวแทนนักศึกษาชมรมฯที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวพรรณพัชร สังกรม นางสาวโยษิตา ส่งแสง นางสาวกนกรักษ์ หลักคำ และนางสาวอรยา แย้มสิริ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

0 comments

จัดการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Chemistry แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Chemistry แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมสารละลายในหน่วยต่างๆ กรด-เบส ปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้ำ และของเหลวของแข็ง แก๊ส เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่างอาจารย์ดุสิต อังธารารักษ์ อาจารย์ชาญชัย ตรีเพชร อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ และอาจารย์นิสุฎา อิ่มเสถียร โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการการเคมีชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

0 comments

“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” หรือ ESPReL

ตามที่ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วม “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” หรือ ESPReL เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ดำเนินงานโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสร้างภาคีของหน่วยงานและห้องปฏิบัติการนำร่องทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ดำเนินงานวิจัยโดยมีแนวปฏิบัติห้องและแนวปฏิบัติการวิจัยที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่จะผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชิญให้ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และภายหลังดำเนินโครงการทางจุฬาลงกรณ์ฯ ได้คัดเลือกให้ห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ เป็น 1 ใน 10 ห้องปฏิบัติการที่ได้ห้องปฏิบัติการดีเด่น จาก 40 ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมซึ่งในวันรับมอบเกียรติบัตร 23 สิงหาคม 2561 ได้มีการลงนามความร่วมมือ MOU ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยมี ผศ.ดร. ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ลงนามในนามมหาวิทยาลัย

0 comments

จัดการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Biology แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Biology แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาลักษณะเซลล์เม็ดเลือดแดงในคน การสลายสารอาหารในระดับเซลล์ อาณาจักรโปรติสตา การศึกษาลักษณะแบคทีเรียและรา การหากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสจากแบคทีเรีย และการแยกโปรตีนด้วยวิธีอิเล็กโทรฟอรีซิส ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่างดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ และ ผศ. อมรรัตน์ สีสุกอง โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานชั้น 6 ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการฟิกสิกส์ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร  

0 comments

บุคลากรศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเว็บไซด์เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Webometrics Ranks)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม โครงการพัฒนาเว็บไซด์เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Webometrics Ranks) ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นำโดย อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางสาวเอมอร ศรีเกษม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 11305 อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

0 comments

ศคว.และหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 ระหว่างเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 ระหว่างเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ผลผลิตและผลลัพธ์ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)” ได้คัดเลือกให้ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนในเขตภาคกลาง นำเสนอโปสเตอร์ดำเนินการโครงการ ESPReL ที่เคยได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องปฏิบัตการดีเด่นในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งในการนำเสนอโปสเตอร์ครั้งนี้ มีการโหวตให้คะแนนโปสเตอร์ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับที่ 4 จากโปสเตอร์ที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 36 ห้องปฏิบัติการ

0 comments

อบรมการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพและจรรยาบรรบรรณ

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรม “การเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพและจรรยาบรรบรรณ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกลสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย , หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

โครงการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office)

จากความมุ่งมั่นของ 5 สำนักงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานโรงเรียนการเรือน และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ที่ได้น้อมนำและสนับสนุนนโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้เข้าร่วมโครงการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยดำเนินการตามเกณฑ์คู่มือสำนักงานสีเขียว เพื่อเป็นต้นแบบการบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้ “ความเป็นสวนดุสิต” เพื่อเป็น Green & Clean University จึงได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยมหิดล และการไฟฟ้านครหลวง เข้ารับการตรวจประเมินระดับภูมิภาค โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์/คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์, อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม/ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, นางโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ต้อนรับท่านคณะกรรมการและเป็นผู้นำท่านคณะกรรมการเข้าตรวจสำนักงาน ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

การถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Biology แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Biology แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์แสง และการสกัด DNA จากสิ่งมีชีวิต ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่างดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ และ ผศ. อมรรัตน์ สีสุกอง โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานชั้น 6 ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

0 comments

เชิญผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต

เนื่องด้วย กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษา และการบริจาคเลือดยังเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นการสละเลือดเนื้อในร่างกายเพื่อต่ออายุแก่ผู้เจ็บป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษา โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดบุคลากรเข้ามารับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ โถงด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กองพัฒนานักศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธาและมีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต เชิญร่วมบริจาคโลหิตได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

0 comments

ตารางการอบรมการใช้งาน โปรแกรม English Discoveries สําหรับนักศึกษาปี 1 (รหัส 60)

การอบรมโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

0 comments

English Discoveries Online เปิดให้นักศึกษาใช้งานแล้ว

English Discoveries Online เปิดให้นักศึกษาใช้งานแล้ว ที่ URL https://ed.engdis.com/dusit นักศึกษาสามารถศึกษาการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ 1) http://ilac.dusit.ac.th กด Tab : Home เลือกชมคลิป ED Online 2) http://ilac.dusit.ac.th กด Tab : Knowledge Sharing เลือกชมคลิปการใช้งาน EnglishDiscoveries เบื้องต้น

0 comments

เชิญร่วมสัมมนาเริ่มธุรกิจสุขภาพความงามอย่างไรไม่ให้เจ๊ง โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

0 comments

ขอเชิญร่วมงาน การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในประเทศไทย

กำหนดการ การอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง ทิศทางการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมในประเทศไทย

0 comments

อาจารย์ ศิววิทย์   บัวสุวรรณ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

SDU Channel